#OrdinaryHeroes #OrdinaryHeroes

Warunki sprzedaży

Oferta i sprzedaż produktów dostępnych na stronie internetowej podlegają następującym Ogólnym Warunkom Sprzedaży.

1.– Przedmiot sprzedaży
2. – Akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży
3. – Warunki umowy – Zamówienia drogą elektroniczną
3.1 – Prawo do odstąpienia od umowy i do zwrotu produktu
3.2 – Wysyłka i dostawa produktów
4. – Gwarancja i wykaz cen produktów
5. – Niezgodność
6. – Bezpieczeństwo i polityka prywatności
7. – Obsługa klienta
8. – Siedziba, prawo mające zastosowanie i sąd właściwy

   1. Przedmiot sprzedaży
    Produkty dostępne na portalu stronie internetowej są sprzedawane bezpośrednio przez spółkę Penelope Srl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw w Rzymie R.E.A. 949434, C.F. (nr identyfikacji podatkowej) i nr VAT 06092531000, z siedzibą przy Viale Alexandre Gustave Eiffel ,100 gall “E” int 13/14 c/o Commercity (00148) Roma.
   2. Akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży
    Poprzez elektroniczne przekazanie formularza zamówienia Użytkownik bezwarunkowo akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży i zobowiązuje się do ich przestrzegania w relacjach z Penelope Srl.
    Poprzez przekazanie formularza zamówienia Użytkownik potwierdza, że zapoznał się oraz akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży i dodatkowe informacje zawarte na stronie internetowej, w tym Politykę Prywatności.
   3. Warunki umowy – Zamówienia drogą elektroniczną
    Aby zawrzeć umowę nabycia jednego lub większej ilości produktów na stronie internetowej, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia w formacie elektronicznym zgodnie z procedurą opisaną na stronie.
    Formularz zamówienia w formacie elektronicznym zawiera podsumowanie informacji dotyczących właściwości każdego zamówionego produktu i jego ceny, sposobów płatności, z których może skorzystać Użytkownik oraz sposobów wysyłki zakupionych produktów, kosztów wysyłki i dostawy.
    Po wysłaniu formularza zamówienia Użytkownik otrzyma na podany adres mailowy oficjalne potwierdzenie zamówienia wysłane przez Penelope Srl.
    Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Penelope Srl potwierdzenia zapłaty za zamówienie, z zastrzeżeniem weryfikacji poprawności odpowiednich danych.
    Przesłanie potwierdzenia płatności jest koniecznym i wiążącym warunkiem realizacji dostawy.
    Formularz zamówienia będzie przechowywany w naszej bazie danych przez okres niezbędny do realizacji zamówień, zgodnie z prawem.
    Jeżeli produkty przedstawione na stronie internetowej są niedostępne lub nie są są objęte sprzedażą w momencie wysyłania formularza zamówienia, Penelope Srl, w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia następującego po dniu przekazania przez kupującego zamówienia, poinformuje Użytkownika o możliwej niedostępności zamówionych produktów.
    W przypadku przekazania formularza zamówienia i uiszczenia należnej kwoty, Penelope Srl dokona zwrotu tej kwoty.

     1. 3.1 Wysyłka i dostawa produktów
      O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, dostawa musi nastąpić w terminie wskazanym w zamówieniu, zaakceptowanym w potwierdzeniu zamówienia, lub, jeżeli termin nie został wskazany w zamówieniu, w ciągu 60 dni począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty za pojedyncze zamówienie. Terminy dostawy są orientacyjne i nie stanowią istotnych warunków zgodnie z art. 1457 kodeksu cywilnego, a w każdym razie nie uwzględniają czasu transportu.
      Bez uszczerbku dla zawartych postanowień Penelope Srl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie przesyłki z powodu okoliczności, na które nie ma wpływu, np. (poniższa lista ma charakter przykładowy i nie wyczerpuje wszystkich możliwości):

       1. a. nieodpowiednie dane techniczne lub nieścisłości lub opóźnienie Klienta w przekazaniu do Penelope Srl informacji lub danych niezbędnych do wysyłki produktów;
       2. b. trudności w uzyskaniu dostaw surowców;
       3. c. problemy związane z produkcją lub planowaniem zamówień;
       4. d. strajki częściowe lub całkowite, brak elektryczności, klęski żywiołowe, środki wprowadzone przez władze publiczne, trudności w transporcie, przypadki działania siły wyższej, niepokoje, ataki terrorystyczne i wszelkie inne przypadki siły wyższej;
       5. e. opóźnienia z winy spedytora.

       

      Wystąpienie któregokolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń nie uprawnia Klienta do dochodzenia odszkodowania za jakiekolwiek szkody lub żadnego innego odszkodowania.
      O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, transport zawsze odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.
      O ile strony nie uzgodnią inaczej, Penelope Srl, według własnego uznania, wystawi faktury po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty lub po dostarczeniu produktów.
      Płatności należy dokonywać w euro.
      Przesyłając formularz zamówienia, Użytkownik zobowiązuje się do całkowitego zaakceptowania wskazanych metod wysyłki i dostawy produktów.
      Przesłanie potwierdzenia płatności jest koniecznym i wiążącym warunkiem realizacji dostawy.

     

    1. 3.2 Prawo do odstąpienia od umowy i do zwrotu produktu
     Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Penelope Srl w ciągu 10 dni roboczych, począwszy od dostarczenia towaru bez żadnej kary i / lub uzasadnienia swojej decyzji.
     Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, kupujący zobowiązany jest w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru wysłać na adres e-mail: ordini@ordinaryheroes.it wiadomość, w której wyraźnie oświadcza, że chce zwrócić zamówiony produkt.
     W przypadku zamówienia większej ilości produktów istnieje możliwości zwrotu tylko niektórych z nich.
     W przypadku gdy Klient postanawia skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Penelope Srl może odmówić akceptacji zwrotu produktów, które nie posiadają odpowiedniego oznaczenia lub których cechy jakościowe zostały naruszone lub które zostały zniszczone lub które były użytkowane.
     W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi na własny koszt dostarczyć spółce Penelope Srl zakupione towary i odesłać je w ciągu 30 dni od daty skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.
     Wszystkie towary muszą zostać odesłane na adres Penelope Srl.
     Aby możliwe było dokonanie zwrotu, zakupione produkty muszą dotrzeć na powyższy adres w swoim niezmienionym stanie.
     Produkt musi zostać zwrócony wraz z oryginalnym opakowaniem produktu, musi on być odpowiednio zamknięty i posiadać metkę.
     Nie zostanie przyjęty zwrot produktów, które były już użytkowane lub zostały uszkodzone, nawet jeżeli uszkodzenia wynikają z nieodpowiedniego opakowania lub środka transportu.
     Kupujący ponosi koszty transportu w przypadku zwrotu lub wymiany produktu, za wyjątkiem przypadku, w którym zwrot produktów następuje z przyczyn leżących po stronie sprzedawcy lub w przypadku gdy produkty mają wady produkcyjne lub gdy nastąpiła pomyłka w dostawie.
     Przesyłki na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
     Istnieje możliwość wymiany artykułu lub artykułów na inne produkty.
     Nie będą przyjmowane zwroty dokonane na warunkach innych niż te wskazane powyżej, które są jedynymi obowiązującymi warunkami.
     W przypadku odstąpienia od umowy nie ma możliwości dokonywania zwrotu towaru na koszt odbiorcy.
     Gdy produkt dotrze do spółki Penelope Srl, sprawdzi ona zasadność zwrotu oraz poprawność przeprowadzonych działań, a następnie wyśle do Użytkownika wiadomość z potwierdzeniem.
     Wypłacone kwoty zostaną zwrócone za pomocą systemu, z którego dokonano płatności.
     Zwrot pieniędzy następuje zazwyczaj w ciągu 120 dni od daty dokonania zwrotu produktu.

   

  1. Gwarancja i wykaz cen produktówPodstawowe cechy produktów są przedstawione na stronie internetowej w formularzu zamówienia.
   Obrazy i kolory produktów oferowanych w sprzedaży na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych, czego przyczyną może być przeglądarka internetowa lub monitor.
   Ponadto, ze względu na możliwe potrzeby wynikające z działań promocyjnych lub potrzeb handlowych i dystrybucyjnych, Penelope Srl zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zmiany elementów promocyjnych i materiałów, z których są wykonane produkty, co pozostaje bez wpływu na obiektywną integralność i zasadnicze cechy produktu.
  2. NiezgodnośćWszelkie rozbieżności między produktami dostarczonymi Klientowi a rodzajem i ilością produktów wskazanych w zamówieniu należy zgłosić pisemnie do Penelope Srl w ciągu pięciu dni od daty dostawy.
   Jeżeli reklamacja nie zostanie przekazana w wyżej wymienionym terminie, dostarczone produkty zostaną uznane za zgodne z zamówieniem dokonanym przez Klienta.
  3. Bezpieczeństwo i polityka prywatnościTSzczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i prywatności są określone w sekcji “Ochrona prywatności – przetwarzanie danych osobowych”. Przy składaniu formularza zamówienia Użytkownik w całości akceptuje wspomniane przepisy.
  4. Obsługa klienta
   Użytkownik może poprosić Penelope Srl o udzielenie jakichkolwiek informacji – w tym celu należy wysłać zapytanie na adres: info@ordinaryheroes.it.
  5. Siedziba, prawo mające zastosowanie i sąd właściwy
   Siedziba prawna Penelope Srl znajduje się w głównej siedzibie spółki.
   Warunki Sprzedaży i każda pojedyncza sprzedaż będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem włoskim, z wyłączeniem Konwencji wiedeńskiej z 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
   Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Sprzedaży i / lub jakiejkolwiek Sprzedaży podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądów w Rzymie.
   Poza uzgodnieniami wskazanymi powyżej Penelope Srl zastrzega sobie prawo, w przypadku uczestnictwa w postępowaniu, do wnoszenia pozwów w miejscu zamieszkania Klienta, we Włoszech lub za granicą.

  Podatki i cła

  Podatki podlegają przepisom obowiązującym w kraju, w którym zamieszkuje Klient. Organizacja nie ponosi odpowiedzialności za żadne podatki od sprzedaży. Koszty celne zależą wyłącznie od kraju przeznaczenia i obowiązujących w nim przepisów prawa. Dla własnego bezpieczeństwa należy zapoznać się z prawem i praktykami mającymi zastosowanie w kraju przeznaczenia.

OrdinaryHeroes 2018 |
Media Partners |