#OrdinaryHeroes #OrdinaryHeroes

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 dekretu z mocą ustawy 196/2003 („kodeks prywatności”) Penelope Srl, z siedzibą przy via Gustave Eiffel 100, Roma , 00148, RM, IT – numer VAT 06092531000, podmiot przetwarzający dane, (zwany dalej „Podmiotem”), dostarcza użytkownikom odwiedzającym stronę www.ordinaryheroes.it (zwaną dalej „stroną internetową”) informacje związane z przetwarzaniem danych.

Jakie dane są przetwarzane i w jakim celu – Dane nawigacyjne

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej uzyskują podczas normalnej eksploatacji pewne dane osobowe, których transmisja jest związana z korzystaniem z protokołów komunikacji internetowej.
Są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ich z określonymi osobami, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie ich z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.
Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen wykorzystywanych przez użytkowników łączących się ze stroną internetową, adresy URI (Uniform Resource Identifier) ​​żądanych zasobów, czas wysłania zapytania, metodę wykorzystywaną do przesłania zapytania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (powodzenie, błąd, itp.) i inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkownika.
Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania ze strony internetowej i sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania. Mogą one również zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek przestępstw komputerowych popełnionych na szkodę strony internetowej.

Pliki cookies i narzędzia analogiczne

W celu uzyskania informacji dotyczących plików cookie i analogicznych narzędzi wykorzystywanych przez witrynę zachęcamy do zapoznania się z polityką plików cookie.

Dane dostarczone bezpośrednio przez użytkownika

Dane osobowe opcjonalnie dostarczane przez użytkownika (na przykład w przypadku prośby o udzielenie informacji lub wyjaśnień w trakcie telefonowania na numery podane na stronie internetowej lub wysyłania wiadomości na adresy e-mail) są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i wykonania zobowiązań prawnych i / lub zobowiązań przedumownych i / lub zobowiązań umownych wynikających ze stosunku prawnego.

Jeśli użytkownik postanowi skontaktować się z Podmiotem za pośrednictwem formularza na stronie, będzie mógł poznać szczegółowe instrukcje dotyczące wykorzystania danych, zapoznając się ze specjalnymi informacjami dostępnymi na odpowiednich stronach.

Przekazywanie i rozpowszechnianie danych

Bez wyraźnej zgody użytkownika zebrane dane nie będą przekazywane, sprzedawane lub wymieniane w relacjach z osobami trzecimi, za wyjątkiem przypadków, w których przekazanie tych informacji osobom trzecim (właściwym władzom, konsultantom lub firmom świadczących usługi zaopatrzenia i wsparcia komputerowego) jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych lub przyznaniu zobowiązań wynikających z istniejącego związku z osobą zainteresowaną lub osobami trzecimi (należącymi do podanej kategorii), działającymi jako podmioty odpowiedzialne za zachowanie prywatności.
Osoba zainteresowana może zażądać od Podmiotu przekazania listy jednostek zewnętrznych, które są odpowiedzialne za zachowanie prywatności w rozumieniu art. 29 kodeksu prywatności.

Sposoby przetwarzania danych

Zebrane dane są przetwarzane za pomocą narzędzi informatycznych i, tylko w przypadku gdy jest to niemożliwe, za pomocą metod papierowych. Zastosowano odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, ich nielegalnemu lub niewłaściwemu użyciu oraz nieuprawnionemu dostępowi. Zgodnie z prawem dane będą przetwarzane tylko przez upoważnione osoby (które zostały wyznaczone do tego celu lub które są odpowiedzialne za politykę prywatności) i przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosków osoby zainteresowanej.

Miejsce przetwarzania danych

W celu przetwarzania danych związanych ze stroną internetową, Podmiot korzysta z serwerów znajdujących się w Europie.

Prawa strony zainteresowanej

Strona zainteresowana może w każdym czasie, bez wypełniania formalności, dochodzić swoich praw, kontaktując się z administratorem danych, zgodnie ze swoimi prawami, o których mowa w art. 7 dekretu z mocą ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. nr. 196, o czym jest mowa poniżej.

Art. 7 dekretu z mocą ustawy 196/2003

 1. Strona zainteresowana ma prawo uzyskać potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych, które jej dotyczą, nawet jeśli nie są one jeszcze zarejestrowane, oraz do ich otrzymania w zrozumiałej formie.
 2. Strona zainteresowana ma prawo uzyskać informacje o:
  • a) pochodzeniu danych osobowych;
  • b) celach i metodach przetwarzania;
  • c) logice zastosowanej w przypadku przetwarzania za pomocą narzędzi elektronicznych;
  • d) danych identyfikacyjnych podmiotu, osoby odpowiedzialnej i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z art. 5 ust. 2;
  • e)podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się o nich dowiedzieć ze względu na swoją funkcję przedstawicieli na terytorium państwa, kierowników lub osób odpowiedzialnych za określone zadania.
 3. Strona zainteresowana ma prawo do:
  • a) aktualizacji, modyfikacji lub integracji danych;
  • b) anulowania, przekształcenia w anonimową formę lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub przetworzone;
  • c) otrzymania zaświadczenia, że czynności, o których mowa w lit. a) i b), zostały podane do wiadomości, także w odniesieniu do ich treści, osobom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, za wyjątkiem przypadku, w którym jest to niemożliwe lub wymaga użycia środków w sposób oczywisty nieproporcjonalny do prawa gwarantowanego.
 4. Strona zainteresowana ma prawo do wniesienia sprzeciwu, w całości lub w części:
  • a) z uzasadnionych przyczyn, co do przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, nawet jeśli są one istotne dla celu, dla jakiego zostały zebrane;
  • b) do co przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, wykonywanego w celu wysyłania materiałów reklamowych lub materiałów do sprzedaży bezpośredniej lub prowadzenia badań rynku lub przekazywania informacji handlowych.

Charakter udostępniania danych i wyrażenie zgody

Z wyjątkiem danych nawigacyjnych niezbędnych do uruchomienia protokołów informatycznych i telematycznych udostępnianie przez użytkowników danych za pomocą różnych dostępnych metod jest bezpłatne i opcjonalne. Należy wziąć pod uwagę fakt, że brak podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane pytania i skorzystanie z określonych usług.

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa wyrażenie zgody nie jest konieczne do przetwarzania danych wymaganych do wypełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych ani do wypełniania zobowiązań wynikających z konkretnych żądań strony zainteresowanej.

OrdinaryHeroes 2018 |
Media Partners |