#OrdinaryHeroes #OrdinaryHeroes

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Przeglądanie strony internetowej www.ordinaryheroes.it (zwanej dalej „stroną internetową”) obejmuje wysyłanie do terminala użytkownika plików cookies i podobnych narzędzi.

W związku z tym, zgodnie z wymogami artykułów 13 i 122 dekretu z mocą ustawy 196/2003 („kodeks prywatności”), a także zgodnie z Ogólnymi Postanowieniami Gwarancji Prywatności z dnia 8 maja 2014 r., Penelope Srl, z siedzibą przy Via Eiffel, 100 (00148) Roma, administrator danych (zwany „Podmiotem”), dostarcza użytkownikom informacji o plikach cookies lub podobnych systemach używanych lub takich, które mogą zostać zainstalowane.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to małe ciągi tekstowe, wysyłane przez strony odwiedzane przez użytkownika do jego terminalu (zazwyczaj przeglądarki), gdzie są przechowywane, a następnie ponownie przekazywane do tych samych stron podczas kolejnej wizyty tego samego użytkownika.

Są one podzielone na techniczne pliki cookie (wykorzystywane wyłącznie w celu przekazywania komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub, gdy jest to bezwzględnie konieczne, dla dostawcy wyraźnie żądanej usługi informacyjnej) lub profilowane (mające na celu tworzenie profili powiązanych z użytkownikiem i wykorzystywane w celu wysyłania komunikatów reklamowych zgodnie z preferencjami wyrażonymi w trakcie nawigacji nawigacji).

Podczas przeglądania stron użytkownik może otrzymywać na swoim terminalu pliki cookies, które są wysyłane z różnych stron lub serwerów internetowych (tak zwane „zewnętrzne” pliki cookie), ustawiane bezpośrednio przez operatorów wspomnianych stron internetowych i wykorzystywane do celów przez nie zdefiniowanych.

Jakie są podobne narzędzia, do których mają zastosowanie przepisy dotyczące plików cookie

Rozporządzenie dotyczące używania plików cookie dotyczy również innych podobnych narzędzi.

Są to narzędzia (takie jak piksele, sygnały nawigacyjne, błędy sieciowe, pliki GIF lub inne), które umożliwiają identyfikację użytkownika lub terminala i które w związku z tym zostały objęte Gwarancją Prywatności z dnia 8 maja 2014 r.

Rodzaje plików cookies używanych przez niniejszą stronę internetową

Strona korzysta z technicznych plików cookies, a także profilowanych plików cookies i podobnych narzędzi zewnętrznych.

Techniczne pliki cookies

Strona korzysta z technicznych plików cookies, których użytkowanie jest możliwe bez zgody stront zainteresowanej, zgodnie z art. 122 kodeksu ochrony prywatności i Gwarancją Prywatności z dnia 8 maja 2014 r.

Strona wykorzystuje następujące techniczne pliki cookies:

NAZWA PLIKU COOKIES CZAS PRZECHOWYWANIA
bp_ut_session (cookie systemowe)
pil_language (umożliwia zapamiętanie wybranego języka) 1 rok
Cookie_notice_accepted (pozwala uniknąć wyświetlania się krótkich informacji zawartych w banerze w przypadku połączeń dokonanych przed upływem terminu. Jego aktywacja następuje poprzez kliknięcie przycisku „AKCEPTUJĘ”).1 miesiąc

 

Zewnętrzne pliki cookies

Za pośrednictwem tej strony instalowane są niektóre zewnętrzne pliki cookies.

Są to techniczne pliki cookies (jak w przypadku plików cookies Google Analytics, aktywowanych zgodnie z Podmiotem Gwarantującym), które nie wymagają żadnej zgody, oraz profilowane pliki cookies (jak w przypadku plików cookies związanych z usługą udostępniania treści na portalach społecznościowych), których aktywacja następuje przez kliknięcie przycisku „AKCEPTUJĘ”.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o poszczególnych zewnętrznych plikach cookies, a także linki, za pomocą których użytkownik może otrzymywać więcej informacji i zażądać dezaktywacji plików cookies.

Zewnętrzne techniczne pliki cookies

Google Analytics

Strona korzysta z Google Analytics wyłącznie do celów statystycznych. Jest to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. („Google”), wykorzystujące pliki cookies, które są przechowywane na komputerze użytkownika, aby umożliwić analizę statystyczną w formie zbiorczej w celu skorzystania z odwiedzanej strony internetowej; należy zauważyć, że poza plikami cookies Google wykorzystuje również pixel tags (http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/key-terms/).

Dane generowane przez Google Analytics są przechowywane przez Google zgodnie z informacją dostępną tutaj: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Aby zapoznać się z polityką prywatności firmy Google Inc., niezależnego podmiotu przetwarzającego dane związane z usługą Google Analytics, należ odwiedzić stronę:

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Jak wyraźnie wskazano w Gwarancji Prywatności w „Wyjaśnieniach na temat realizacji przepisów dotyczących plików cookies” z dnia 5 czerwca 2015 roku, strony, które korzystają, jedynie dla celów statystycznych, z analitycznych plików cookies, tworzonych i udostępnianych przez osoby trzecie, nie podlegają obowiązkom i zobowiązaniom przewidzianym przez prawo (w szczególności powiadomienie Gwaranta), jeżeli przyjęte zostały odpowiednie narzędzia w celu zmniejszenia możliwości identyfikacyjnej wykorzystywanych analitycznych plików cookies (na przykład poprzez maskowanie znaczących fragmentów adresu IP) i pod warunkiem, że wykorzystanie takich plików podlega ograniczeniom umownym między stronami i osobami trzecimi, w których wyraźnie wskazuje się na zobowiązanie osoby trzeciej do wykorzystywania ich wyłącznie w celu świadczenia usług lub do przechowywania ich oddzielnie i nie „wzbogacania ich” lub co nie „łączenia ich” z innymi informacjami, którymi dysponują.

Właściciel tej witryny postanowił skorzystać z funkcji anonimizacji adresu IP użytkowników, udostępnionej przez Google (opisanej pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it) i zaakceptował poprawkę dotyczącą przetwarzania danych (Google Analytics Data Processing Amendment v20130906), udostępnioną przez Google Analytics zgodnie z Dyrektywą 95/46/WE, w której Google zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z wymaganiami Klienta – Podmiotu będącego właścicielem strony – oraz do nieudostępniania ich w związku z dodatkowymi usługami, jeżeli nie poprosi o to sam Klient poprzez zmianę ustawień. Informuje się Użytkownika, że Podmiot będący właścicielem tej strony nie połączył Google Analytics z żadną dodatkową usługą i że nie aktywował żadnej opcji reklam lub udostępniania danych w Google.

W związki z powyższym usługa Google Analytics, wykorzystywana przez tę stronę jedynie do celów statystycznych, aktywuje się automatycznie bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie plików cookies.

Pod niniejszym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  znajduje się dodatek do przeglądarki umożliwiający dezaktywację Google Analytics.

Zewnętrzne nietechniczne pliki cookies

Instalacja plików cookies

Z wyjątkiem technicznych plików cookies, instalowanie innych plików cookies i podobnych narzędzi zależy od Użytkownika, który może zdecydować się na przeglądanie strony po przeczytaniu krótkiej informacji zawartej w odpowiednim komunikacie.

Użytkownik może uniknąć instalacji profilowanych plików cookies poprzez pozostawienie komunikatu (niezamknięcie go za pomocą przycisku „AKCEPTUJĘ”), a także poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji dostępnych w przeglądarce.

Wyłączanie plików cookies

Niezależnie od powyższych informacji dotyczących technicznych plików cookies Użytkownik może wyeliminować inne pliki cookies za pomocą funkcji wskazanych w niniejszej informacji, w części, w której wymienione są pliki cookies lub bezpośrednio za pośrednictwem własnego przeglądarki.

Należy pamiętać, że każda przeglądarka stosuje inne procedury zarządzania ustawieniami. Użytkownik może uzyskać szczegółowe instrukcje za pośrednictwem poniższych linków.

Co do użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych warto zaznaczyć, że konfiguracje systemu umożliwiające przechowywanie plików cookies lub ich usunięcie różnią się w zależności od marki i / lub modelu urządzenia, dlatego konieczne jest zapoznanie się ze wskazówkami dostarczonymi przez producenta.

Poniższy link dostarcza informację na temat plików cookies przechowywanych w terminalu i ich pojedynczą dezaktywację: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.

Prawa strony zainteresowanej

Strona zainteresowana może w każdym czasie, bez wypełniania formalności, dochodzić swoich praw, kontaktując się z administratorem danych, zgodnie ze swoimi prawami, o których mowa w art. 7 dekretu z mocą ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. nr. 196, o czym jest mowa poniżej.

Art. 7 dekretu z mocą ustawy 196/2003

 1. Strona zainteresowana ma prawo uzyskać potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych, które jej dotyczą, nawet jeśli nie są one jeszcze zarejestrowane, oraz do ich otrzymania w zrozumiałej formie.
 2. Strona zainteresowana ma prawo uzyskać informacje o:
 3. a) pochodzeniu danych osobowych;
 4. b) celach i metodach przetwarzania;
 5. c) logice zastosowanej w przypadku przetwarzania za pomocą narzędzi elektronicznych;
 6. d) danych identyfikacyjnych podmiotu, osoby odpowiedzialnej i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z art. 5 ust. 2;
 7. e) podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się o nich dowiedzieć ze względu na swoją funkcję przedstawicieli na terytorium państwa, kierowników lub osób odpowiedzialnych za określone zadania.
 8. Strona zainteresowana ma prawo do:
 9. a) aktualizacji, modyfikacji lub integracji danych;
 10. b) anulowania, przekształcenia w anonimową formę lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub przetworzone;
 11. c) otrzymania zaświadczenia, że czynności, o których mowa w lit. a) i b), zostały podane do wiadomości, także w odniesieniu do ich treści, osobom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, za wyjątkiem przypadku, w którym jest to niemożliwe lub wymaga użycia środków w sposób oczywisty nieproporcjonalny do prawa gwarantowanego.
 12. Strona zainteresowana ma prawo do wniesienia sprzeciwu, w całości lub w części:
 13. a) z uzasadnionych przyczyn, co do przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, nawet jeśli są one istotne dla celu, dla jakiego zostały zebrane;
 14. b) do co przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, wykonywanego w celu wysyłania materiałów reklamowych lub materiałów do sprzedaży bezpośredniej lub prowadzenia badań rynku lub przekazywania informacji handlowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie polityki prywatności, dostępnej na dole strony.

OrdinaryHeroes 2018 |
Media Partners |